Algemeen Jul
16

Terugblik ALV 6 juli

Nieuws afbeelding

Ondanks een geringe opkomst is er op de ALV een goede discussie gevoerd over de koers die HVA zou moeten varen. Zoals veel sportverenigingen kampen ook wij met een teruglopend ledental. Deels is dit te terug te voeren op de afgelopen corona periode, waarin ook het sociaal gebeuren binnen de vereniging lange tijd heeft stil gelegen. Om die trend te keren, ontplooit de ledenwerf commissie diverse activiteiten, maar het is van belang dat zij daarbij de steun krijgt van alle leden.

Datzelfde geldt voor de sponsorcommissie die zich ook inspant om de inkomstenkant van de club te versterken. Dat is nu extra belangrijk omdat de overeenkomsten met onze sponsoren Rabobank en Decokay deze zomer zijn geëindigd.

In het licht van deze ontwikkelingen is het onvermijdelijk dat we moeten snijden in een aantal uitgavenposten. Daarbij willen wij de kwaliteit van de training zoveel mogelijk overeind houden. Vanuit die visie zal het bestuur een herziene begroting opstellen voor het komend seizoen, waarbij inkomsten en uitgaven nagenoeg in evenwicht zijn. Wel moeten we bedenken dat er veel onzekere factoren zijn, zoals o.a. de sponsorinkomsten en de gevolgen van eventuele nieuwe lockdowns.

Er zal een commissie worden ingesteld die gaat kijken welke besparingen er mogelijk zijn m.b.t. onze accommodatie, m.n. wat betreft het energieverbruik, zodat we daarover ook in gesprek kunnen gaan met de gemeente als verhuurder.

Indexing contributie

De vergadering is akkoord gegaan met een indexering van de contributie voor het nieuwe seizoen. In 2020 is besloten dit jaarlijks te doen, maar in 2021 is deze achterwege gelaten, omdat er toen vanwege corona sprake was van een onvolledige competitie en beperkte trainingsmogelijkheden. De nieuwe contributiebedragen staan hieronder gepubliceerd en zullen worden verwerkt in de nieuwe begroting.

Bestuursmutaties

Penningmeester Marco Streefland is benoemd voor een tweede termijn van drie jaar. Voorzitter Piet de Lange was aftredend en niet herkiesbaar. Hij zal de komende weken helpen een aantal lopende zaken af te wikkelen. Omdat er vooraf en ook ter vergadering geen kandidaten konden worden voorgedragen, betekent dit dat op dit moment de posten van voorzitter en secretaris in het bestuur vacant zijn. Om de continuïteit te waarborgen is het zaak hier op korte termijn in te voorzien. Leden die denken hier zelf een bijdrage te kunnen een leveren of tips hebben voor goede kandidaten kunnen zich melden via [email protected]

Direct na de zomervakantie zal op woensdag 31 augustus as. een buitengewone ledenvergadering worden belegd, waarop besluiten kunnen worden genomen m.b.t. de herziene begroting 2022-2023 en de invulling van de opengevallen bestuursposten. Ook zal het bestuur een voorstel doen voor een andere wijze van contributie inning. De agenda en stukken zullen tijdig worden gepubliceerd.

Contributie 2022-2023

  • Kabouters: € 68
  • Benjamini’s: € 113
  • F- en E jeugd: € 198
  • D, C, B en A- jeugd: € 278
  • Senioren: € 303
  • Trimhockey: € 143
  • Trimhockey plus: € 183
  • Zaaltoeslag voor kabouters, benjamini’s en F jeugd: € 50
  • Zaaltoeslag voor E, D, C, B en A jeugd: € 80
  • Zaaltoeslag voor senioren en veteranen: € 80

 

De F en E jeugd moet als onderdeel van de competitie een verplicht slottoernooi spelen. Hiervoor zal een bedrag van € 5 bij de eerste contributiefactuur worden meegenomen.